Liceul Cobadin > Noutati > Evenimente > Echivalarea perioadelor de studii din strainatate
 • admin
 • Evenimente
 • Niciun comentariu

LEGISLAŢIE

pentru echivalarea perioadelor de studii preuniversitare

absolvite în străinătate

·       OMECS 5268/21.09.2015 privind Echivalarea perioadelor de studii efectuate în străinătate.

·       ORDIN nr. 3.217 din 16 februarie 2018 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.268/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România.

·       Extras din OMEN nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea anexei Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la ORDINUL nr. 5079/31.08.2016, privind aprobarea ROFUIP, publicat în M.Of.nr.720 din 19 septembrie 2016

 

 

D O C U M E N T E

necesare pentru echivalarea perioadelor de studii preuniversitare

absolvite în străinătate

 

 

 1. cerere adresată inspectorului şcolar general la Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa prin care se solicită echivalarea actului de studii;
 2. cerere aprobată de directorul şcolii sau liceului la care se solicită înscrierea;
 3. decizia directorului unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie, prin care se alege nivelul clasei în care va fi înscris elevul ca audient;
 4. situaţia şcolară anterioară plecării în străinătate (foaia matricolă conţinând studiile efectuate în România) – original;
 5. certificat al Examenului de Capacitate sau Testul Naţional de cunoştinţe (copie xerox) – dacă este cazul;
 6. situaţia şcolară din străinătate:
 • documente școlare din care să rezulte nivelul, durata și promovarea clasei/claselor pentru care se solicită echivalarea copie xerox după original şi traducere autorizată – original;
 • alte documente, dacă este cazul (adeverință emisă de autoritatea competentă din țară de origine care să confirme autenticitatea documentelor de studii)
 1. certificatul de naştere – copie xerox;
 2. copie act identitate – BI, CI – ambii părinţi şi/sau copil (dacă este cazul);
 3. dovada că este cetăţean român cu domiciliul stabil în România, Judeţul Constanţa (copilul minor urmează statutul juridic al părinţilor);
 4. dovada că derulează activităţi sociale, economice, consulare, pe teritoriul României, în Judeţul Constanţa, pentru cetăţenii străini.

 

CERERE ECHIVALARE STUDII -director (click aici)

CERERE ECHIVALARE STUDII-inspector (click aici)

Dosarul astfel întocmit se va depune la unitatea de învățământ

Author: admin