Liceul Cobadin > Noutati > Evenimente > Programul „EURO 200” – 2020
 • admin
 • Evenimente
 • Niciun comentariu

Programul „EURO 200” – 2020

HG 225/2020 + CALENDAR

 

Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004 , publicată in Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/ instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocaţiei de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare.

Legislația în vigoare pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare este reprezentată de:

La nivelul fiecărei unități de învăţământ preuniversitar, la nivelul fiecărui inspectorat şcolar județean, respectiv al municipiului Bucureşti, la nivelul fiecărei instituții de învăţământ superior de stat sau particular acreditate se vor constitui comisiile „EURO 200”, în situația în care acestea nu există, conform articolelor 6, 7 şi 8 din Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Programul EURO 200 de achiziționare a unui calculator –

an școlar 2019 – 2020

 

Elevii cu venituri lunare brute sub 250 lei pe membru de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 euro pentru un calculator.

Părinții sau ocrotitorii legali ai elevilor care au dreptul de a beneficia de acest ajutor vor întocmi dosarul necesar obţinerii sprijinului financiar, care va conține  următoarele documente doveditoare :

 • Dosar cu şină;
 • Cerere tip (click aici pentru a descarca cererea) completată de părinte sau ocrotitor legal;
 • Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;
 • Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
 • Declaraţie pe propria răspundere şi angajament (click aici pentru a descarca declaratia) completate de părinte sau ocrotitor legal;
 • Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
 • Copie după Hotărârea de divorţ, dacă este cazul;
 • Copie după actul de plasament sau tutelă sau curatelă – dacă este cazul;

Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:

 • adeverinţe de VENIT BRUT în luna martie 2020, în original (pentru părinţi sau ocrotitori legali). Dacă nu sunt angajaţi vor prezenta o declaraţie că nu au nici un venit , întocmită la notarul public sau în fața secretarului Primăriei;
 • Cupon de pensie / Cupon de şomaj / Cupon de pensie de urmaş (pentru orfani)/ Cupon de pensie alimentară, pentru copiii cu părinţi divorţaţi sau declaraţie pe propria răspundere, prin Notariat, a părintelui că nu primeşte pensie alimentară;
 • Adeverinţă de la Primăria din localitatea de domiciliu din care să rezulte dacă familia realizează alte venituri (agricole sau din privatizare);
 • Adeverinţă de la Direcţia Finanţelor Publice;
 • Ancheta socială de la Primăria din localitatea de domiciliu;

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii şi burselor sociale.

Solicitanții ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator sunt: unul dintre părinții elevului sau ocrotitorul legal.

 

Termenul limită de trimitere  a documentelor din dosar, scanate, pe adresa gscobadin@yahoo.com, este  17 aprilie 2020.

 

Author: admin