Liceul Cobadin > Plan scolarizare

Plan de şcolarizare Liceul Cobadin

Liceul Cobadin pune la dispoziţia elevilor săi patru mari profile de bază. Cele patru profile sunt limitate, acestea având 28 de locuri fiecare.

Oferta educaţională pentru anul şcolar 2020 – 2021

scoala

Cine suntem Noi?…

 

Se spune că nu zidurile fac o școală, ci spiritul ce domnește într-însa, de aceea vom încerca o scurtă prezentare, având ca premisă definirea școlii, așa cum reiese din viziunea instituției noastre ,,Tineri competitivi pentru viitor”. Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională.

Pe de o parte, dacă avem în vedere, ,,zidurile” amintite anterior, Liceul Cobadin dispune de 5 clădiri, însumând 24 de săli de clasă, laboratoare de chimie-fizică, biologie, de o bibliotecă generoasă, de peste 24000 de volume, o sală de sport, un cabinet de consiliere psiho-pedagogică, de un centru de documentare și informare, de cabinete AEL, iar mijloacele de învățământ sunt ofertante pentru o bună desfășurare a activității instructiv-educative. Resursele umane reprezintă un aspect favorabil instituției cobadinene, deoarece într-o proporție foarte mare sunt cadre titulare, bine pregătite profesional. De asemenea, trebuie amintit faptul că Liceul Cobadin este cea mai mare unitate școlară din ruralul constănțean, ce coordonează activitatea mai multor școli și grădinițe de pe raza comunei Cobadin, școlarizând peste 1500 de elevi.

Pe de altă parte, Liceul Cobadin este o şcoală în slujba comunităţii, cu menirea de a forma cetățeanul de mâine. Liceul Cobadin își propune să asigure o educație de calitate, promovând toleranţa, înţelegerea şi respectul faţă de semeni şi de mediul înconjurător, contribuind astfel la progresul tuturor elevilor săi. De exemplu, prin toate formele de feed-back pe care școala le uzitează în elaborarea unei analize SOWT: chestionare de satisfacție elevi, părinți, profesori, procentele de promovabilitate la examenele de evaluare națională și bacalaureat, premiile obținute la olimpiadele școlare și concursuri, prin parteneriatele avute, Liceul Cobadin are în vedere două direcții de bază: consolidarea succeselor și ameliorarea rezultatelor mai puțin satisfăcătoare.

Așadar, în plină reformă educațională și în Liceul Cobadin prioritare sunt: implementarea învățarii centrate pe elev, asigurarea calității învățământului preuniversitar, optimizarea managementului educațional, dezvoltarea învațământului în zone dezavantajate, zone rurale, dar mai mult ca oricând să nu uităm că școala trebuie adaptată la copii şi nu copiii adaptaţi şcolilor, aceesta fiind și dezideratul ȘCOLII NOASTRE, FAMILIEI NOASTRE.

Care este ţinta noastră?…

 

Nu greșim dacă începem prin cuvintele marelui gânditor J. W. Goethe care afirma că ,,nu e destul să știi, trebuie să și aplici; nu e destul să vrei, trebuie să și faci.” Așadar, indiferent de instituție, finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului: dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă  a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative. Din această perspectivă, finalităţile liceului propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială. Aceste finalități ajung să devină niște realități, numai dacă, școala cultivă anumite valori și principii. Care sunt valorile și principiile promovate de Noi?… Integritatea, spunerea adevărului este, pentru noi, un deziderat; vrem să acționăm onest să ne respectăm reciproc. Munca, pledăm pentru munca de calitate, individuală şi de echipă, urmărind eficientizarea demersului didactic, în vederea obținerii unor rezultate optime. Perseverenţa, ne propunem să fim consecvenţi şi să găsim puterea de a merge mai departe, în ciuda dificultăţilor sau a problemelor de ordin personal, căutăm să promovăm succesul şi eficienţa. Cinstea, corectitudinea şi onestitate trebuie să fie ţelul fiecărui angajat şi al fiecărui elev. Asumarea responsabilităţilor, dorim să ducem la îndeplinire în mod consecvent obligaţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni şi pentru „lucrul bine făcut”. Autodisciplina, vom deține                                      controlul propriilor acțiuni și vom avea un comportament adecvat, respectând codul deontologic al statutului cadrului didactic. Toleranţa, vom accepta și respecta diversitatea, în conformitate cu viziunea unei școli europene. Și nu în ultimul rând, respectul, vom arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană. Aceste valori sunt doar câteva din cele care reprezintă coloana vertebrală pe care orice om de bună credință ar trebui să  o dețină, coloană pe care vrem să-o implementăm elevilor noștrii.

Așadar, plecând de la aceste principii, ne-am creionat drept ținte strategice: servicii de calitate oferite în cadrul tuturor departamentelor unităţii de învăţământ, eficientizarea procesului de învăţământ, prin diversificarea ofertei educaţionale curriculare şi extracurriculare în concordanţă cu cerințele și nevoile elevilor, sporirea gradului de atractivitate a şcolii prin calitatea facilităţilor oferite beneficiarilor, șanse egale la educaţie de calitate pentru copii din medii defavorizate material sau cu CES, creșterea șanselor de reușită socială și profesională a absolvenților, dar și dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea  programelor şi proiectelor educative de cooperare națională, internaţională si participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea îmbunătăţirii şi diversificării tehnicilor, metodelor şi strategiilor de predare.

Garanția serviciilor oferite de noi este reprezentată de absolvenții noștrii care ne fac cinste în universități de prestigiu naționale și internaționale sau chiar mai târziu peste ani, în funcții importante și care au facut din misiunea școlii noastre o realitate cu care ne mândrim: Liceul Cobadin este o școală în slujba comunităţii, cu menirea de a forma cetățeanul de mâine. Liceul Cobadin își propune să asigure o educație de calitate, promovând toleranţa, înţelegerea şi respectul faţă de semeni şi mediul înconjurător, contribuind astfel la progresul tuturor elevilor săi.

Planul de şcolarizare  2020  – 2021

Liceul Cobadin, cea mai mare unitate şcolară din ruralul constănţean, coordonează activitatea mai multor şcoli şi grădiniţe de pe raza comunei Cobadin:


Științe ale naturii

Ce înveți?

 • Observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, pentru înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane
 • Operarea cu principii esențiale ale științelor și utilizarea acestora în viața cotidiană
 • Investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sistemele biologice, fizice şi chimice prin abordări inter-, pluri-, transdisciplinare
 • Aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil, modern utilate
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, pentru înțelegerea impactului reciproc între mediu şi activităţile umane

Forma de învățământ : Zi

28 locuri

Ştiinţe sociale

Ce înveți?

 • Comunicarea orală şi scrisă în limba română şi în cel puțin două limbi de circulaţie internaţională
 • Abordare inter și pluridisciplinară a faptelor lingvistice, literare și culturale
 • Gândire critică și creativitate
 • Valorizarea spiritului reflexiv
 • Istoria unor culturi și civilizații prin aprofundare lingvistică
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Comunicarea orală şi scrisă în limba română şi în cel puțin două limbi de circulaţie internaţională. Abordare inter și pluridisciplinară a faptelor lingvistice, literare și culturale.

Forma de învățământ : Zi

28 locuri

Economic / Tehnician în activități economice

Ce înveți?

 • Organizezi și conduci contabilitatea unei firme
 • Întocmești documentele contabile cerute de legea contabilității
 • Folosești programe informatice de contabilitate
 • Întocmești situații financiare și le analizezi folosind cunoștințele de marketing și statistică
 • Calculezi indicatori economico-financiari și identifici cele mai bune surse de finanțare pentru societatea în care lucrezi
 • Utilizezi bilanțul contabil pentru informarea și previzionarea activității
 • Negociezi și închei contracte economice cu furnizorii
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Organizezi și conduci contabilitatea unei firme. Întocmești documentele contabile cerute de legea contabilității. Folosești programe informatice de contabilitate.

Forma de învățământ : Zi

28 locuri

Domeniul comerț comerciant – vânzător

Ce înveți?

 • Recepționezi mărfurile și asiguri depozitarea acestora
 • Gestionezi bazele de date de la magazin / depozit
 • Oferi informații clienților despre oferta de mărfuri a magazinului
 • Calculezi prețurile de vânzare
 • Etalezi mărfurile în sala de vânzare
 • Folosești tehnici promoționale la locul de vânzare
 • Aplici legislația în domeniul protecției consumatorului
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

Recepționezi mărfurile și asiguri depozitarea acestora. Gestionezi bazele de date de la magazin / depozit. Oferi informații clienților despre oferta de mărfuri a magazinului.

Forma de învățământ : Zi

28 locuri

PROTOCOALE  DE PARTENERIAT – Instituţii partenere

ANUL ŞCOLAR 2019 – 2020 

 • Universitatea OVIDIUS din Constanţa
 • Casa Corpului Didactic Constanţa
 • CJRAE Constanţa
 • Liceul cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru” Constanţa 
 • Liceul Teoretic “George Emil Palade” Constanţa
 • Şcoala Postliceală „ProScientia” Constanţa
 • Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea OVIDIUS Constanţa
 • SC Gastro Stroe International SRL
 • Filiala de Cruce Roşie, Constanţa
 • Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Cobadin
 • Parohia Sfântul Apostol Andrei” Cobadin
 • Parohia “Sfântul Gheorghe” Viișoara

Oferta  CDŞ   2020-2021

 •  LIMBA ŞI COMUNICARE

+ ROMÂNĂ
Folclor literar
Genuri si specii literare
Romanul-incursiune în analiza romanului Cultură și civilizație românească

 + LB   ENGLEZĂ
Elemente de redactare de texte în limba engleză

 • MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

+ MATEMATICĂ
Matematică în cotidian
Matematică- aprofundare
Matematica în viața noastră

 + BIOLOGIE
Educaţie pentru sănătate

+ CHIMIE
Chimie- aprofundare

 •  OM SI SOCIETATE

+ ISTORIE
Istoria monarhiei României
O istorie a comunismului din Romania

 + GEOGRAFIE
Regiuni geografice ale Europei Hazarduri naturale și antropice

 + SOCIO-UMANE
Morală creștină și morală filozofică
Teoria argumentării